NÁSTRAHY PRI PREDAJI VRAKU CEZ POISŤOVŇU

Audio úvod vegenerovaný pomocou AI

V tomto článku si povieme aké 3 nástrahy na vás číhajú pri predaji vraku vozidla. Akými krokmi im viete predchádzať a na koniec vám prezradíme ako sa im viete úplne vyhnúť a vozidlo predať bez starostí a výhodnejšie ako cez dražobnú ponuku od poisťovne.

3 nástrahy pri predaji vozidla po totálnej škode a spôsob ako sa im vyhnúť

K poistnej udalosti, ktorá bola zo strany poisťovne vyhodnotená ako totálna škoda, patrí aj odpredanie havarovaného vozidla, tzv. použiteľných zvyškov. Ako správne postupovať pri odpredaní zvyškov vozidla, aby ste nakoniec boli v zisku?

Prvou nástrahou častokrát býva nedodanie potrebných dokumentov od kupujúceho. Tie sú potrebné na to, aby bolo možné vykonať prevod či zmenu držby vozidla.

Ďalším problémom môže byť, že havarované vozidlo má aj iné poškodenia, o ktorých kupujúci nevedel. Informácie ohľadom vozidla na online aukciách dodávajú poisťovne, niekedy sa stane, že technik poisťovne pri obhliadke nie vždy zdokumentuje všetky poškodenia. Kupujúci následne s vami znižuje cenu vraku vozidla priamo na mieste.

Problémy sa môžu vyskytnúť aj keď už máte peniaze (kúpnu cenu) a doklady potrebné na prepis vozidla. Môže sa stať, že zmluva, ktorú ste podpísali s kupujúcim bola formulovaná v jeho prospech, čím kupujúci získava možnosť si spätne vymáhať od vás časť zaplatenej kúpnej ceny za vozidlo a to aj po vykonaní prevodu držby vozidla. Nie raz sa totiž stalo, že kupujúci dodatočne objavil ďalšie nedostatky, napríklad poškodené riadiace jednotky, nosnú časť karosérie, či brzdový systém, čo nebolo možné z fotiek na online aukcii zistiť. Pokiaľ nemáte dobre formulovanú kúpnu zmluvu na vrak vozidla, môže si od vás kupujúci súdnou cestou nárokovať časť kúpnej ceny späť.

Dá sa predísť nástrahám pri predaji vraku vozidla?

Dobrá kúpna zmluva je kľúčová

Osoby, ktoré predávajú svoje poškodené vozidlo po poistnej udalosti, si stiahnu vzor kúpnej zmluvy z internetu. Takéto zmluvy z internetu, nechránia vás ako predávajúceho,

Väčšina zmlúv na internete, je skôr na ochranu práv druhej strany (kupujúceho), pričom v uvedených zmluvách chýbajú ustanovenia na vašu ochranu.

Je to logické, nakoľko väčšinou sa predávajú nehavarované vozidlá a druhá strana (kupujúci), chce byť zmluvne chránená, najmä čo sa týka zamlčaných vád.

Vy ste ale momentálne v situácii, kedy ste ako predávajúca strana a predávate poškodené vozidlo, pričom nepotrebujete „zatajovať“ technický stav vozidla. Práve naopak.

Iba dôkladne vypracovanou kúpnou zmluvou sa môžete cítiť bezpečne a bez obáv predať svoje vozidlo a spraviť hrubú čiaru za vzniknutou poistnou udalosťou.

V advokátskej kancelárií vás vyhotovenie takejto zmluvy vie stáť aj 150 EUR. problému s predajom a prepisom havarovaného vozidla.

Dokumentácia k prepisu v evidencií vozidiel

Slovensko

Na to, aby ste vozidlo úspešne predali kupujúcemu administratívne (prepis vozidla), aj finančne (prevzatie kúpnej ceny), je potrebný súhlas nového majiteľa s prevodom držby havarovaného vozidla na jeho meno.

Súhlas s prevodom držby je vyjadrenie vôle kupujúceho, že sa môže na jeho meno previesť držba daného vozidla. Táto povinnosť je na Slovensku už dlhšiu dobu a to práve z dôvodu, že sa prevádzali držby vozidla na ľudí, ktorí o tom ani len netušili.. 

Musí obsahovať identifikáciu vozidla, ktoré má byť predmetom prevodu vlastníctva/držby a identifikáciu osoby, na ktorú sa má vlastníctvo/držba previesť.

Tento súhlas sa predkladá priamo na príslušnom dopravnom inšpektoráte, a môže mať formu elektronickú (stránkach Ministerstva vnútra SR), prípadne písomnú (listina úradne overená).

Elektronickú podobu neodporúčame z dôvodu, že kupujúci vám síce môže pri prevzatí vozidla zaplatiť kúpnu cenu, ale ak dôjde k odvolaniu elektronického súhlasu, nebudete môcť vozidlo prepísať.

Súhlas musí obsahovať identifikáciu vozidla, ktoré má byť predmetom prevodu vlastníctva/držby a identifikáciu osoby, na ktorú sa má vlastníctvo/držba previesť.

Zahraničie

Ak vozidlo kupuje zahraničný subjekt, či už súkromná osoba alebo podnikateľ, je nutné podrobiť vozidlo vývoznej kontrole originality. V tomto prípade sa však úradne overený súhlas kupujúceho nevyžaduje a na dopravnom inšpektoráte vám vozidlo prepíšu iba udaním identifikácie kupujúceho a predložením protokolu z kontroly originality, ktorý nie je starší ako 15 dní.

Nato, aby kupujúci dokázal podrobiť vozidlo kontrole originality, musí mať k dispozícii samotné havarované auto, osvedčenie o evidencii časť I. a časť II. (veľký aj malý techničák).

Keďže vozidlo je po havárii, s najväčšou pravdepodobnosťou je nepojazdné. Vy tak budete musieť vyriešiť, ako dopraviť vozidlo na kontrolu originality.

Žiaľ, na tento úkon je potrebné si vyčleniť jeden až dva dni dovolenky. Je potrebné obvolať najbližšie stanice kontroly originality, zosúladiť to s dostupnými termínmi v odťahovej službe, ktorá vám vozidlo na kontrolu odvezie. Odťahová služba musí počkať hodinu, kým sa vykoná samotná kontrola, aby vozidlo odviezla naspäť. Následne je treba dohodnúť sa s kupujúcim na odvoz/vývoz do zahraničia

Ak by ste tieto povinnosti nechali na kupujúceho, mohla by nastať situácia, že vozidlo nepodrobí technickej kontrole, prípadne vám nepošle doklady potrebné na prepis vozidla, a vy by ste boli vystavený riziku pokút (za nepodrobenie vozidla TK a EK, neuzatvorenie PZP, pokuty za priestupky), nakoľko by bolo vozidlo stále registrované na vás.

Stačia tri kliknutia a dozviete sa čo Vám v Poisťovni nepovedia.

Sprievodca Škodou

Ako sa vyhnúť nástrahám, predať vrak vozidla bezstarostne a navyše zaň získať viac?

Je to možné a navyše vás to nebude stáť nič na viac. My vám totiž  pripravíme kúpnu zmluvu ktorá vás bude chrániť pred neželanými a nezmyselnými požiadavkami druhej strany (kupujúceho), ktorými by ste sa mohli dostať do situácie, že budete musieť vrátiť časť kúpnej ceny, ktorú vám vyplatil kupujúci.

Zabezpečíme za vás prepísanie vozidla v evidencii aj vrátane všetkých náležitostí  od súhlasu s prevodom držby či zabezpečením kontroly originality v prípade predaju do zahraničia.

Vy si tak ušetríte kopec času, nervov a v neposlednom rade aj financií.

Vaše vozidlo totiž predáme výhodnejšie častokrát až o 40% viac, ako je suma ktorú vám ponúkli cez dražbu v poisťovni.

Stačí si vaše vozidlo registrovať v našom dražobnom portály a nechať všetko na nás.

Objednajte si konzultáciu a povedzte nám o svojom probléme viac, my vám poskytneme riešenia.

Konzultuje Vašu poistnú udalosť
s nami

Juraj Repčok , konateľ

Konzultujte Vašu poistnú udalosť s nami

Scroll to Top