OBCHODNÉ PODMIENKY – Elektronické aukcie AIDER

1. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ. Obchodná spoločnosť AIDER Slovensko s. r. o., so sídlom: Silvánská 5450, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 05, IČO: 47 529 415, DIČ: 2023957705, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 94770/B (ďalej len „prevádzkovateľ “) prevádzkuje systém elektronických aukcií na webstránke https://aider.sk/drazba-vozidiel/  (ďalej len „Web“).

  Prostredníctvom tohto Webu má tretia osoba ako spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „užívateľ“) možnosť prezerať si poškodené vozidlá, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa alebo ktoré je prevádzkovateľ oprávnený predávať v mene inej osoby (ďalej aj „tovar“ alebo jednotlivo „vozidlo“), vykonať elektronicky objednávku tovaru a v súlade s týmito VOP zakúpiť ním vybraný tovar na základe prijatia objednávky predávajúcim.

 2. Užívateľ. Užívateľom je každá osoba registrovaná na Webe prostredníctvom príslušného formulára. Užívateľ môže byť fyzickou osobou – spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, alebo podnikateľom (ako fyzická alebo právnická osoba).

  Pokiaľ užívateľ v objednávke alebo v komunikácii s prevádzkovateľom uviedol svoje identifikačné údaje, z ktorých je zrejmé, že je oprávnený na podnikanie podľa osobitných predpisov (obchodné meno, IČO a pod.) a ak sa s prevádzkovateľom výslovne nedohodol inak, má sa za to, že registráciu, akúkoľvek účasť na aukcii, akýkoľvek nákup vozidla a akúkoľvek inú interakciu s Webom vykonáva v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 3. Registrácia. Prevádzkovateľ umožňuje návštevníkom Webu nezáväzne sa registrovať a poskytnúť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi na účely neskoršieho použitia pri informovaní o definitívnom spustení Webu, aukcií a nákupov, ako aj na účely zasielanie noviniek a informácií o ponukách prevádzkovateľa v prípade udelenia súhlasu užívateľa so zasielaním marketingových správ vrátane spracúvania osobných údajov na účely zasielania takých správ. Prevádzkovateľ registráciu zruší bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti alebo oznámenia technickými prostriedkami, že užívateľ žiada o zrušenie registrácie. Podmienky spracúvania osobných údajov sa riadia Vyhlásením o ochrane OÚ .

  Vykonaním registrácie na Webe pri ukončení procesu registrácie užívateľ vyhlasuje, že sa so znením týchto VOP ako aj so znením Vyhlásenia o ochrane OÚ oboznámil a zaväzuje sa nimi riadiť, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.

2. Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov predávajúcim a nakladanie s osobnými údajmi upravuje Vyhlásenie o ochrane OÚ.

3. Záverečné ustanovenia

 1. Rozhodné právo a právomoc. Rozhodným hmotným a procesným právom pre všetky záväzky vznikajúce na základe týchto VOP je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov o výklad a plnenie zmluvy a VOP budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy Slovenskej republiky podľa príslušných ustanovení o vecnej a miestnej príslušnosti, ak neustanovuje inak osobitný predpis, ktorého uplatnenie nemožno vylúčiť.


 2. Zmeny. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP podľa vlastného uváženia rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými, pričom na uzatvorené zmluvy a každú jednotlivú aukciu sa vzťahujú VOP platné v čase prihodenia užívateľom v aukcii, prípadne uzatvorenia inej konkrétnej zmluvy.

  Podľa týchto VOP ďalším používaním Webu nevznikajú žiadne právne záväzky, a to až do zverejnenia úplných VOP, ktoré nahradia tento dokument a stanovia presný priebeh procesu aukcie a kúpy, ktorý bude definovať jednotlivé zmluvy vznikajúce podľa VOP.

  Akákoľvek ponuka zverejnená počas účinnosti týchto VOP nie je vážna a je určená iba na technické testovanie Webu, a to aj užívateľmi.

  Ponuky môžu byť až do zverejnenia definitívnych VOP ilustračné (fiktívne).

  Prevádzkovateľ je oprávnený meniť tieto VOP a nahradiť ich inými VOP podľa vlastného uváženia, pričom na akékoľvek právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa uplatnia VOP zverejnené a platné v čase, kedy dôjde k vzniku záväzku. Nahradením VOP novým znením dochádza k zániku predchádzajúcej verzie VOP a pre užívateľa je od prvého prihlásenia po zverejnení nových VOP účinné nové znenie VOP, na čo prevádzkovateľ užívateľov upozorní oznámením na Webe.

 3. Záväznosť. Vykonaním registrácie na Webe a zakliknutím potvrdenia o oboznámení sa so znením týchto VOP užívateľ vyhlasuje, že sa so znením týchto VOP oboznámil. Užívateľ má vždy právo stiahnuť aktuálnu verziu týchto VOP a súvisiacich dokumentov z Webu a prevádzkovateľ na požiadanie vždy zašle kópiu týchto VOP Užívateľovi.

 4. Účinnosť. Tieto VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na Webe, dňa 01.01.2022.
Scroll to Top