Všeobecné obchodné podmienky

1. Spoločnosť AIDER Slovensko s.r.o., sídlom Silvánská 5450, 841 04 Bratislava, IČO: 47 529 415, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 94770/B, DIČ: 2023957705 (ďalej len „Poskytovateľ“), je poskytovateľom Služieb podľa týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“).

2. Poskytovateľ poskytuje profesionálne služby v súlade s týmito VOP na základe svojho postavenia ako podriadeného finančného agenta v zmysle § 9 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní v znení neskorších predpisov, v zmysle zápisu Poskytovateľa do Registra finančných agentov a finančných poradcov Národnej banky Slovenska pod reg. č.: 207493.

3. Zákazníkom Poskytovateľa je každá osoba, ktorá sa zaregistruje ako užívateľ Služieb prostredníctvom webstránky definovanej v odseku 6 alebo si u Poskytovateľa objedná doplnkovú službu podľa ponuky Poskytovateľa (ďalej len „Zákazník“).

4. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.

5. Službami sa na účely týchto VOP rozumie Poskytovateľom vykonávaný súbor konzultačných a administratívnych služieb, uľahčujúci Zákazníkom prístup k riešeniu poistných udalostí, optimalizáciu poistného plnenia poisťovateľa, vypracovanie potrebných dokumentov v oblasti riešenia a likvidácie poistných udalostí a pochopenie procesu likvidácie poistných udalostí (ďalej len „Služby“). Podrobnosti o jednotlivých balíčkoch Služieb stanovuje Poskytovateľ zverejnením na webstránke definovanej v odseku 6, spravidla ich zaradením do Cenníka.

6. Registráciou s povinnosťou platby (ďalej len „objednávka“) na webstránke aider.sk (ďalej „webstránka“) alebo zaslaním dostatočne určitej záväznej objednávky Poskytovateľovi, Zákazník potvrdzuje akceptáciu týchto VOP, ako aj práv a povinností Zákazníka, ktoré z nich vyplývajú. 

Článok II

Prístup Zákazníka k službám portálu poistne-plnenie.sk a povaha Služieb

1. Po prijatí objednávky Zákazníka v súlade s týmito VOP a identifikácii objednávky Poskytovateľom Zákazník získa prístup k vybraným Službám, v závislosti na voľbe vykonanej Zákazníkom počas procesu objednávky. Zákazník získa prístup k Službám vždy počínajúc až dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola platba za Služby pripísaná na účet Poskytovateľa v banke alebo riadne a úplne vykonaná použitím platobnej karty alebo platobnej brány (podľa toho, ktoré nastane skôr).

2. Zákazník má prístup k Službám na základe vlastných osobných alebo identifikačných údajov poskytnutých Poskytovateľovi. Zákazník je vždy povinný vkladať pri objednávke na webstránke pravdivé údaje a pri kontaktovaní Poskytovateľa uviesť svoje osobné údaje, aby umožnil Poskytovateľovi identifikovať ho.

3. Objednávku Zákazníka na webstránke môže vykonať aj tretia osoba na základe písomného splnomocnenia. Tretia osoba registrujúca Zákazníka na webstránke (vykonávajúca objednávku) je povinná sprostredkovať platbu za Služby Poskytovateľovi podľa osobitnej zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom, ak vykonáva registráciu Zákazníka bez okamžitej platby Poskytovateľovi.

4. Po získaní prístupu k Službám sa Zákazník môže kedykoľvek obrátiť na Poskytovateľa, písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou, so žiadosťou o poskytnutie Služieb v rámci Zákazníkom registrovaného rozsahu. Zákazník je oprávnený požadovať poskytnutie Služieb iba, ak sa týkajú Zákazníka ako poistenej osoby alebo osoby, ktorej má byť poisťovateľom vyplatené poistné plnenie (t.j. osoba poškodená poistnou udalosťou je Zákazník). Služby v žiadnom prípade nie sú poistením.

5. Poskytovateľ poskytuje Služby iba v súvislosti s druhmi poistení a poistných zmlúv definovanými v prílohe č. 1 týchto VOP.

6. Ak je na poskytnutie Služieb potrebné, aby Poskytovateľ mal k dispozícii príslušné podklady, doklady alebo dokumentáciu dodanú Zákazníkom, je Poskytovateľ povinný riadne poskytnúť Zákazníkom požadovanú časť Služieb v lehote 14 dní od doručenia všetkých potrebných podkladov, dokladov a dokumentácie Zákazníkom. Ak Zákazník požaduje iba konzultáciu, Poskytovateľ mu poskytne túto časť Služieb spravidla ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od obdržania žiadosti, telefonicky alebo formou elektronickej pošty. V prípade nedodania potrebných informácií, podkladov, dokladov alebo dokumentácie sa Služby považujú za poskytnuté v celom rozsahu a neposkytnutie Služieb v maximálnom možnom rozsahu nie je porušením povinností Poskytovateľa.

7. Obmedzenia prístupu Zákazníka k Službám sa realizujú na základe primeranosti. Zákazník je najmä povinný poskytnúť Poskytovateľovi primeranú dodatočnú lehotu na poskytnutie vyžiadaných Služieb, ak v krátkom časovom rozmedzí požaduje Služby týkajúce sa viacerých poistných udalostí.

8. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má prístup k Službám podľa týchto VOP v neobmedzenom rozsahu. Zákazník, ktorý je podnikateľom a/alebo právnickou osobou, má prístup k Službám v neobmedzenom rozsahu, avšak iba k Službám vyžiadaným od Poskytovateľa v súvislosti s vopred stanovenými poistnými zmluvami (v počte najviac 10) existujúcimi medzi Zákazníkom a poisťovateľom alebo viacerými poisťovateľmi. Podmienkou poskytovania Služieb Zákazníkovi, ktorý je podnikateľom a/alebo právnickou osobou, je určenie poistných zmlúv, na ktoré sa majú Služby vzťahovať. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi, ktorý je podnikateľom a/alebo právnickou osobou, iba Služby vzťahujúce sa k poistným udalostiam, ktoré nastali najskôr v prvý deň nasledujúci po dni, v ktorom Zákazník oprávnene a účinne doručil Poskytovateľovi oznámenie o pridaní (prípadne výmene) poistnej zmluvy, na základe ktorej príslušná poistná udalosť nastala, na zoznam vopred stanovených poistných zmlúv v zmysle tohto odseku. Zákazník môže vždy rozšíriť počet poistných zmlúv, na ktoré sa Služby majú vzťahovať podľa tohto odseku, o ďalších najviac 10 vykonaním ďalšej objednávky.

9. Ak Zákazník, ktorý je podnikateľom a/alebo právnickou osobou, po vykonaní objednávky v zmysle týchto VOP nezašle Poskytovateľovi zoznam vopred stanovených poistných zmlúv v zmysle odseku 8, Poskytovateľ spravidla primeraným spôsobom upozorní Zákazníka na túto povinnosť.

10. Prijatím týchto VOP sa Zákazník zaväzuje postupovať pri zverejňovaní svojich príspevkov a informácií na webstránke tak, aby nedochádzalo k porušeniam všeobecne záväzných právnych predpisov, dobrých mravov a zásad poctivého obchodného styku, ani k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov iných užívateľov alebo tretích osôb.

11. Poskytovateľ nezaručuje neobmedzený prístup k webstránke, ani k údajom prístupným cez webstránku. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstraňovať z webstránky akékoľvek príspevky a informácie, ktoré považuje za nevhodné, odporujúce všeobecne záväzným právnym predpisom, neslušné, obsahujúce citlivé informácie, nesprávne zaradené alebo inak porušujúce pravidlá webstránky.

12. Prijatím týchto VOP Zákazník berie na vedomie, že výsledok likvidácie poistnej udalosti a poistné plnenie závisia najmä od zmluvných podmienok dohodnutých medzi Zákazníkom a poisťovateľom, a že Poskytovateľ vzhľadom na povahu Služieb, poistných udalostí a povahu zmluvy o poistení nemôže zaručiť úspech pri riešení poistnej udalosti, navýšenie poistného plnenia, ani predpokladaný výsledok likvidácie poistnej udalosti. Poskytovateľ preto nezodpovedá za akýkoľvek výsledok likvidácie poistnej udalosti,

13. Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služieb podľa týchto VOP. Zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, VOP a podmienok poskytovania Služieb (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“).

Článok III

Osobitné oprávnenia Poskytovateľa

1. Poskytovateľ je oprávnený informovať Zákazníka prostredníctvom e-mailu o aktualitách a zmenách webstránky alebo Služieb, o ponukách ďalších služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia doplnkovej služby, k čomu Zákazník udeľuje Poskytovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Zákazník oprávnený odvolať kedykoľvek po svojej registrácii.

2. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť, obmedziť alebo úplne zamedziť Zákazníkovi prístup k webstránke, a to najmä z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci, porušenia pravidiel webstránky, alebo pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu webstránky. O pozastavení, obmedzení alebo zablokovaní prístupu k webstránke Poskytovateľ vopred elektronicky informuje Zákazníka príslušným oznamom, ak je to možné.

3. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť Služby v akomkoľvek rozsahu v prípade, že poistná udalosť, ku ktorej sa vyžiadané Služby vzťahujú, nastala v deň, za ktorý Zákazník nezaplatil Poskytovateľovi za Služby vopred pred týmto dňom.

4. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Zákazníka v primeranej miere poskytnutie informácií, údajov, dokumentov a podkladov potrebných na účinné poskytovanie Služieb, vrátane písomného plnomocenstva na kontaktovanie poisťovateľa a priame rokovanie s poisťovateľom, ak je to potrebné. Zákazník berie na vedomie, že v prípade neposkytnutia potrebných informácií, údajov, dokumentov a podkladov podľa tohto odseku Poskytovateľ nebude schopný účinne poskytnúť Služby, na čo Poskytovateľ Zákazníka vhodným spôsobom upozorní. V prípade, že Zákazník nedodá informácie, údaje, dokumenty alebo podklady potrebné na účinné poskytovanie Služieb ani po upozornení Poskytovateľa, Poskytovateľ nie je zodpovedný za neposkytnutie Služieb v rozsahu, v ktorom je úplné poskytnutie Služieb takto Poskytovateľovi znemožnené. V prípade, že Zákazník dodá Poskytovateľovi nepravdivé informácie, údaje alebo dokumenty, podklady nezodpovedajúce skutočnosti, Poskytovateľ rovnako nezodpovedá za následky, ktoré tým Zákazníkovi vzniknú; Zákazník je však povinný nahradiť Poskytovateľovi škodu a náklady, ktoré tým Poskytovateľovi vznikli.

5. Poskytovateľ je oprávnený ukončiť prevádzkovanie Služieb. Zákazník v takom prípade má nárok na vrátenie alikvotnej časti svojich platieb za Služby, vypočítanej ako percento zodpovedajúce pomeru počtu poskytnutých dní a Zákazníkom predplatených dní poskytovania Služieb. Ukončenie alebo výluka prevádzky webstránky sa nepovažuje za ukončenie prevádzkovania Služieb.

6. Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas na poskytnutie údajov o Zákazníkovi tretej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom a prostredníctvom ktorej sa Zákazník registroval na webstránke (realizoval objednávku).

7. Zákazník výslovne súhlasí s doručovaním faktúr za Služby v elektronickej forme na adresu elektronickej pošty Zákazníka, ktorú Zákazník uviedol ako kontaktnú adresu pri svojej objednávke alebo pri zmene svojich údajov oznámením zaslaným Poskytovateľovi.

8. Poskytovateľ je oprávnený a Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas na zasielanie informácií o projektoch a ponukách Poskytovateľa v rámci Služieb poskytovaných podľa týchto VOP, aj pre iné služby a ponuky Poskytovateľa (kontaktovanie pre účely priameho marketingu). Zákazník je oprávnený tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať oznámením zaslaným Poskytovateľovi.

 Článok IV

Osobitné oprávnenia a povinnosti Zákazníka

1. Zákazník je povinný vykonať platbu za Služby vždy vopred pred začatím obdobia, počas ktorého je Poskytovateľ povinný na žiadosť poskytnúť Služby, tak, aby aspoň jeden deň pred začatím tohto obdobia Poskytovateľ skutočne obdržal platbu (v hotovosti, prostredníctvom platobnej karty alebo platobnej brány, či prevodom na účet v banke). Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť 

Služby vzťahujúce sa k poistnej udalosti, ktorá nastala v deň spadajúci do obdobia, za ktoré Zákazník vopred nezaplatil.

2. Zákazník má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu a svoj prístup k Službám oznámením doručeným písomne alebo elektronicky Poskytovateľovi. Zákazník však berie na vedomie a súhlasí s tým, že zrušením registrácie mu nevzniká právo na vrátenie platieb za Služby, a to ani v rozsahu predplatených dní, počas ktorých sa Služby už nebudú poskytovať. Právo na vrátenie akýchkoľvek platieb za Služby nevzniká ani v prípade výpovede zmluvy podľa článku VII ods. 8.

3. Zákazník sa zaväzuje, že profesionálne rady, informácie o postupoch a iné know-how získané od Poskytovateľa využívaním Služieb, ani písomnosti a podklady získané od Poskytovateľa pri využívaní Služieb žiadnym spôsobom nezverejní ani ich nesprístupní tretej osobe. Zákazník a Poskytovateľ sú povinní zabezpečiť uchovanie dôvernosti vzájomnej komunikácie. V prípade, ak Zákazník poruší záväzok podľa tohto odseku, je povinný nahradiť Poskytovateľovi škodu tým spôsobenú. Za vyzradenie tretej osobe sa nepovažuje oznámenie údajov na ďalšie použitie zamestnancom Zákazníka, Zákazník je však povinný zabezpečiť dôvernosť takých údajov u svojich zamestnancov. Vyzradenie tretím osobám spôsobené zamestnancom Zákazníka sa považuje za priame vyzradenie Zákazníkom.

4. V prípade straty alebo náhodného vyzradenia dôverných údajov uvedených v odseku 3, odhalenia zneužitia takých údajov alebo podozrenia z ich zneužitia je Zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Poskytovateľa. 

Článok V

Doplnkové služby Poskytovateľa

1. Zákazník alebo iná osoba sa môže na základe písomnej objednávky dohodnúť s Poskytovateľom na poskytnutí ďalších služieb nad rámec Služieb alebo mimo rámca Služieb (ďalej len „doplnková služba“). Podmienky poskytnutia doplnkovej služby sa v primeranom rozsahu riadia týmito VOP, Zákazník ale nie je povinný zaplatiť za doplnkovú službu vopred, ak to nevyplýva z povahy doplnkovej služby alebo to Cenník neustanovuje.

2. Záväzok Poskytovateľa vykonať doplnkovú službu je spravidla záväzkom poskytnúť službu elektronického obchodu podľa § 2 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, sprostredkovaním finančných produktov, spoluprácou pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní, alebo záväzkom vykonať dielo na základe zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Záväzok vznikne bezvýhradným prijatím objednávky Poskytovateľom, pričom objednávka musí obsahovať aspoň dostatočné určenie požadovanej doplnkovej služby a jej predmetu.

3. Zákazník alebo iná osoba, ktorá si u Poskytovateľa objedná doplnkovú službu podľa odseku 1, je povinná zaplatiť za ňu cenu podľa Cenníka účinného v čase výslovného prijatia objednávky Poskytovateľom, alebo cenu podľa osobitnej dohody, na základe faktúry elektronicky doručenej Poskytovateľom v lehote splatnosti 7 dní od doručenia faktúry. Zákazník alebo iná osoba, ktorá si u Poskytovateľa objedná doplnkovú službu podľa odseku 1, výslovne súhlasí s doručením faktúry v elektronickej forme.

4. V prípade, že Zákazník je v omeškaní s platbou za doplnkovú službu podľa riadne vystavenej a doručenej faktúry, Poskytovateľ je oprávnený zasielať Zákazníkovi upomienky v elektronickej forme aj poštou, najviac jedenkrát mesačne až do úplného zaplatenia, pričom takéto upomienky sú spoplatnené podľa Cenníka.

Článok VI

Ochrana osobných údajov

1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Zákazník zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii prostredníctvom portálu alebo pri uzatváraní zmluvy. Poskytovateľ je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „ZoOOÚ“). Zákazník poskytuje Poskytovateľovi osobné údaje spravidla v tomto rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, adresa e-mailu. Účelom spracúvania osobných údajov je: 

– identifikácia Zákazníka ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy a poskytovanie služieb realizované elektronickou komunikáciou, správne doručovanie písomností a podkladov, začatie a realizáciu predzmluvných vzťahov,

– identifikácia Zákazníka na účely uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,

– plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,

– tvorenie štatistiky na interné použitie Poskytovateľom.

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je ZoOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas Zákazníka podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje Zákazník dobrovoľne. Zákazník výslovne súhlasí a potvrdzuje, že bol informovaný Poskytovateľom, že poskytnuté osobné údaje môžu byť

– poskytnuté orgánom verejnej moci v prípade potreby identifikácie Zákazníka,

– poskytnuté tretej osobe – poisťovateľovi, s ktorým je Zákazník v zmluvnom vzťahu, pre potreby identifikácie Zákazníka a poistnej udalosti, ako aj pre potreby rokovania s poisťovateľom, alebo

– spracované na účely internej evidencie Poskytovateľa, identifikácie Zákazníka a tvorby štatistiky.

3. Osobné údaje dotknutých osôb spracováva výlučne Poskytovateľ, ak VOP neustanovujú inak a poskytnutie osobných údajov Zákazníka tretej osobe nie je potrebné na riadne poskytovanie Služieb. Poskytovateľ neposkytuje osobné údaje Zákazníka ako dotknutej osoby tretím osobám ani ich nezverejňuje, ak nie je povinný ich poskytnúť podľa osobitného predpisu alebo to VOP neumožňujú.

4. Zákazník udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení VOP. Zákazník udeľuje súhlas aj na spracovanie ďalších poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov a súhlas Zákazníka s ich spracovaním je nevyhnutnou podmienkou poskytovania Služieb.

5. Vykonaním platby prostredníctvom platobného systému webstránky Zákazník poskytuje svoje osobné údaje a údaje potrebné na vykonanie platby v potrebnom rozsahu priamo poskytovateľovi platobných služieb prostredníctvom webového sídla poskytovateľa platobných služieb.  

6. Zákazník výslovne splnomocňuje Poskytovateľa na vyžiadanie akýchkoľvek údajov a informácií o poistnej udalosti, v súvislosti s ktorou sa poskytujú Služby, od príslušného poisťovateľa, a súhlasí so spracovaním týchto informácií Poskytovateľom bez časového obmedzenia.

Poučenie:

Ako dotknutá osoba má Zákazník práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu Poskytovateľa má Zákazník právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané a namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu Zákazníka, a žiadať ich likvidáciu. Ak Poskytovateľ má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť Zákazníkovi povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, Zákazník vykonaním svojej objednávky súhlasí, aby sa mu tieto informácie poskytli formou e-mailu na poskytnutú adresu, resp. iným vhodným spôsobom.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Zákazníkom prebieha najmä v elektronickej forme. Oznámenia a správy Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom doručenia elektronickej pošty (príslušnej e-mailovej správy) Zákazníkovi; Oznámenia a správy Zákazníka sa považujú za doručené dňom nasledujúcim po dni, v ktorom nastalo doručenie elektronickej pošty alebo príslušnej správy prostredníctvom webstránky Poskytovateľovi. Komunikácia môže byť realizovaná aj priamo prostredníctvom webstránky v prípade, že portál na tento účel obsahuje elektronicky vyplniteľný formulár prístupný Zákazníkovi, alebo prostriedok okamžitej komunikácie (livechat) prístupný Zákazníkovi. Písomná komunikácia medzi Zákazníkom a Poskytovateľom poštou je potrebná iba v prípade, že je nevyhnutná na správne a úplné dodanie Služieb, o čom Poskytovateľ Zákazníka informuje.

2. Poskytovateľ včas vystavuje Zákazníkovi faktúry podľa účinného Cenníka, v rozsahu objednaných Služieb, splatné spravidla v lehote 7 dní odo dňa vystavenia faktúry.

3. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto VOP bude celé, alebo sčasti, prehlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto VOP platiť v plnom rozsahu. Tieto VOP budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky.

4. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa môže od týchto VOP odchýliť osobitnou písomnou dohodou. Ustanovenia takej dohody majú vždy prednosť pred ustanoveniami VOP.

5. Tieto VOP a všetky ich modifikácie sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ak to zmluva výslovne nevylučuje, podľa znenia VOP účinného ku dňu uzatvorenia zmluvy.

6. VOP sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom SR, a to aj v prípade, ak Zákazník nie je občanom SR alebo nemá sídlo v SR, resp. ak je osobou založenou podľa práva iného štátu.

7. Vzťahy, ktoré nie sú upravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

8. Poskytovateľ je oprávnený VOP zmeniť. Nové znenie VOP je Poskytovateľ povinný zverejniť na webstránke, minimálne po dobu 15 dní pred začatím ich účinnosti. Zákazník udeľuje svoj výslovný súhlas, aby mu nové znenie VOP bolo zasielané priamo prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade, ak Zákazník nesúhlasí s novým znením VOP, je oprávnený pred nadobudnutím účinnosti nových VOP doručiť Poskytovateľovi žiadosť o zrušenie registrácie a prístupu k Službám (ďalej len „výpoveď zmluvy“). Výpoveď zmluvy je účinná dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP, pričom na zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorý výpoveď zmluvy doručil, sa uplatnia výlučne pôvodné VOP. 

V prípade zrušenia registrácie Zákazníka podľa ustanovení tohto odseku Zákazníkovi ostáva zachované právo požadovať poskytnutie Služieb v zmysle pôvodných VOP počas celého obdobia, za ktoré Zákazník riadne zaplatil pred zverejnením nového znenia VOP. 

Ak VOP neustanovujú inak, na zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa uplatnia nové VOP počínajúc dňom, ktorý bol Poskytovateľom stanovený ako deň nadobudnutia ich účinnosti.

9. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 15. 10. 2015. 

Príloha č. 1 – Zoznam podporovaných druhov poistenia

Poskytovateľ poskytuje Služby len v rozsahu poistných zmlúv Zákazníka, ktoré spadajú do nasledovných kategórií v zmysle Prílohy č. 1 k zákonu č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov: 

Časť A – odvetvia životného poistenia 

1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia 

2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí 

3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami 

4. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 3.  

Časť B – odvetvia neživotného poistenia 

1. Poistenie úrazu s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, alebo poistenie úrazu cestujúcich, 

2. Poistenie choroby s jednorazovým plnením, s opakovaným plnením, s kombinovaným plnením, zmluvné poistenie a pripoistenie, 

3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových, motorových aj nemotorových, 

4. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 

5. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 a 4, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, jadrovou energiou, zosuvom alebo zosadaním pôdy,  

6. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 a 4, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 5, 

7. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 

8. Poistenie úveru: splátkový úver, hypotekárny úver, 

9. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania, z nedostatočného príjmu, zo straty pravidelného zdroja príjmov, 

10. Poistenie právnej ochrany.