Úskalia v úrazovom poistení od Wustenrot poisťovne

Máte uzatvorené životné alebo úrazové poistenie vo Wustenrot poisťovni, ktorého súčasťou sú aj pripoistenia pre prípad úrazu, choroby, prípadne smrti? Potom by ste mali vedieť, že Wustenrot poisťovňa Vám nie je povinná uhradiť poistné plnenie z dohodnutých poistení a to pri niektorých situáciách z bežného života. Taktiež sa dozviete ako sa zamietnutiu poistného plnenia dá predísť.

V tomto článku sa pozrieme konkrétne na úskalia pripoistení Investičného životného poistenia pre zdravie a dôchodok, ktoré boli uzatvorené po 01.02.2011.

Prečo práve po tomto dátume?

Od 01.02.2011, nadobudli účinnosť Všeobecné Poistné Podmienky (v skratke VPP), ktoré sa vzťahujú na poistné zmluvy, uzatvorené po tomto dátume. Jedná sa ale o poistné zmluvy produktu Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok.

Nezabúdajme na to, že pracovníci poisťovne pri likvidácii poistnej udalosti, dôkladne posudzujú všetky okolnosti vzniku a rozsahu danej poistnej udalosti. Ak náhodou poistná udalosť vznikla spôsobom, ktorý je vo výlukách vo VPP, tak poistné plnenie, nebude vyplatené.

Pozrime sa teda na to, aké úskalia a aké výluky majú poistné podmienky tohto produktu.

Poistenie smrti

Okrem bežných výluk, ktoré majú všetky poisťovne na slovenskom trhu, ako je napríklad samovražda, smrť v prípade požitia alkoholu a pod., Wustenrot poisťovňa neposkytne poistné plnenie v prípade, že k smrti poisteného došlo v dôsledku „epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia)“, čo znamená, že úmrtia, ktoré spôsobí aj obyčajná chrípka, ako napríklad v roku 2018 na Slovensku, pričom je vyhlásená epidémia, prípadne pandémia tejto chrípky, poisťovňa neposkytne poistné plnenie.

To už ani nehovoríme o epidémiách, prípadne pandémiách, ktoré otriasli svetom, ako napríklad SARS od roku 2000, MERS od 2014, prípadne COVID-19, ktorá sa dostala až k nám na Slovensko v roku 2020.

Akékoľvek poistenie, ktoré vznikne úrazom

Tak ako každá poisťovňa, tak aj Wustenrot poisťovňa si definovala vo svojich VPP čo všetko sa považuje za úraz. Z tejto definície, potom poisťovňa vychádza aj pri likvidácii poistnej udalosti.

V článku 31 týchto VPP je uvedené, že za úraz sa nepovažuje:

  • prerušenie degeneratívne zmenených orgánov malým nepriamym násilím (Achillova šľacha, meniskus)
  • telesné poškodenie vzniknuté v dôsledku zdvíhania alebo presúvania bremien
  • akýkoľvek druh pruhu
  • psychické ochorenie, ktoré sa vyvinie v dôsledku úrazu

Zamyslime sa spoločne ale nad tým, kedy v bežnom živote vznikajú dané poškodenia tela, ktoré môžu mať za následok aj trvalé poškodenia, prípadne dlhodobé obmedzenie príjmu zo závislej činnosti poisteného.

Či už pri prenášaní ťažších vecí, ako napríklad sťahovanie nábytku alebo práca v záhradke pri prenášaní ťažších vecí, ktoré môžu spadnúť na niektorú z končatín, tieto zranenia sa nebudú zo strany poisťovne považovať za úraz a teda úrazové pripoistenia Vám nebudú kryť takéto poškodenia tela. To platí pre všetky pripoistenia následkom úrazu.

Taktiež dôležité je podotknúť, že ak k úrazu došlo v súvislosti s konaním poisteného, za ktorý bol rozhodnutím súdu právoplatne odsúdený, má poisťovňa právo krátiť prípadne zamietnuť plnenie. To znamená, že právoplatne odsúdená osoba môže byť aj za neúmyselný trestný čin (z nedbanlivosti), ako je napríklad dopravná nehoda, pri ktorej dôjde k ujme na zdraví inej osoby. Čiže ak utrpí úraz aj poistená osoba, ktorá zodpovedá za vznik takejto dopravnej nehody a popri tom zraní inú osobu, môže byť za takýto čin daná osoba odsúdená, čo zakladá právo poisťovateľovi krátiť poistné plnenie.

Trvalé následky po úraze s progresívnym plnením 400%

Progresívne plnenie 400% znamená, že poisťovňa poistenej osobe v prípade 100% poškodenia tela vyplatí 4-násobok poistnej sumy uvedenej v zmluve.

Pri 50% poškodení tela zase vyplatí poisťovňa dvojnásobok poistnej sumy uvedenej v zmluve. Zdá sa to byť veľmi výhodné, no je to skutočne tak výhodné ako to vyzerá?

Okrem toho že progresia 400% je nízka, nakoľko na poisťovacom trhu sú ponúkané poisťovateľmi aj progresie 600%, 700%, či dokonca 800%, tak si treba pozrieť aj vyplatenú sumu pri nižšom ako 50%, prípadne 100% poškodení tela. Totiž častokrát sa stáva, že poistená osoba utrpí poškodenie tela v rozsahu iba 20%.

V takom prípade Wustenrot poisťovňa zaplatí iba 20% z dohodnutej poistnej sumy v zmluve, pričom konkurenčné poisťovne poskytnú napríklad 50% z poistnej sumy, pri rovnakom poškodí tela. Najviac citeľný rozdiel je pri 100% poškodení tela, kedy Wustenrot poisťovňa vyplatí 4-násobok poistnej sumy, pričom iné poisťovne až 6-násobok až 8-násobok.

Máte inú poistnú zmluvu ako uvedenú v tomto článku a chcete si overiť, či Vaša poistná zmluva neobsahuje podmienky, ktoré Vás môžu v bežnom živote prekvapiť a tým ohroziť vyplatené poistné plnenie? Dohodnite si telefonickú konzultáciu nižšie a pozrieme sa spoločne na ustanovenia všeobecných poistných podmienok Vašej poistnej zmluvy.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila Vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite aj Vy moje skúsenosti, ktoré som za 7 rokov nazbieral. Konzultujte so mnou svoju poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste poisťovni všetky vyžadované dokumenty, no poisťovňa nie a nie udalosť ukončiť a vyplatiť? Prezradím Vám informácie, ktoré Vám v poisťovni nepovedia... Vyplatila Vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešim každodenne. Obráťte sa na mňa a spoločne poisťovňu donúťme, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *