Totálna škoda: Použiteľné zvyšky vozidla

Poisťovňa znížila plnenie o použiteľné zvyšky vozidla? Ohodnotila ich výšku správne?

Pri likvidácii poistnej udalosti, ako totálnej škody, nastávajú viaceré otázky a rozpory medzi poškodeným a poisťovňou. Jednou z takýchto nezhôd je aj odpočítanie časti poistného plnenia za vrak vozidla, tzv. použiteľné zvyšky vozidla. Ide o zvyšky vozidla, ktoré majú ešte určitú zostatkovú hodnotu. Tie ostávajú vo vlastníctve poškodeného, no je potrebné si uvedomiť, že klient poškodený poistnou udalosťou, nemá často možnosť využiť takéto zvyšky.

Viacerí poškodení klienti sa so svojim nárokom na náhradu škody obracajú na súd. Niekedy sú úspešní a naopak, niekedy nie. Pozrime sa na to, kedy je výška takýchto použiteľných zvyškov vozidla správna a kedy sa stáva nadhodnotenou, alebo podhodnotenou.

Povinné zmluvné poistenie – PZP

Ako pri všetkých poistných plneniach aj z PZP sa uhrádza skutočná škoda. Pokiaľ pri plnení z PZP poisťovňa odpočíta použiteľné zvyšky vozidla, mala by tiež vedieť preukázať na základe akej metodiky dospela ku konkrétnej sume.

Ak je možné použiteľné zvyšky vozidla zo strany poškodeného predať alebo speňažiť, tak poisťovňa pri odpočítaní týchto zvyškov z poistného plnenia postupovala správne. Pretože, pri úhrade poistného plnenia zo strany poisťovne vo výške 100% hodnoty vozidla, by majiteľ vozidla predajom speňažil zvyšky a získal by následne náhradu škody vyššiu, ako mu v skutočnosti vznikla. V takom prípade by došlo k bezdôvodnému obohateniu. 

Rozdielna situácia nastáva v prípade, že nie je možný predaj týchto zvyškov z objektívnych dôvodov. Vtedy je potrebné zo strany poisťovne nahradiť, prípadne doplatiť poistné plnenie o sumu, pôvodne zníženú za použiteľné zvyšky vozidla. Táto situácia vzniká napríklad pri vážnom poškodení vozidla, kedy nie je možné nájsť kupcu na takýto vrak vozidla.

Poisťovne využívajú  pri totálnych škodách online dražbu, ktorá slúži pre predaj vraku vozidla. Online dražba pozostáva z tzv. priekupníkov a tí v dražbe ponúkajú sumy za vrak vozidla, pričom najvyššia vyhráva. Následne poisťovňa odpočíta túto sumu, ako použiteľné zvyšky vozidla, pričom ide o cenu, ktorá zodpovedá vraku vozidla.

Ak sa takto rozhodne konať poškodený a odpredá vrak na burze, tak by nemal mať problém s použiteľnými zvyškami vozidla. Náhrada škody teda bude predstavovať súčet sumy poistného plnenia vyplateného poisťovňou a sumy, ktorú vyplatí priekupník za vrak vozidla.

Pokiaľ súčet týchto súm (priekupník + poistné plnenie) nekorešponduje s hodnotou vozidla, je potrebné zistiť, či je všeobecná trhová hodnota vozidla určená správne. Článok o správnom vyčíslení všeobecnej trhovej hodnoty vozidla nájdete tu.

Havarijné poistenie

Pokiaľ si škodu uplatňujete z havarijného poistenia, je potrebné vedieť nastavenie poistnej zmluvy. Dôležitú úlohu zohráva najmä nárok na náhradu škody a tiež všeobecné poistné podmienky. Práve vo všeobecných poistných podmienkach majú poisťovne stanovený rozsah náhrady škody pri totálnej škode.

Taktiež ako pri PZP, tak aj pri havarijnom poistení je možné, že poisťovňa využíva online dražby. Havarijné poistenie je špecifické v tom, že sa nenahrádza len skutočná škoda v zmysle zákona, ale vzniká nárok na poistné plnenie, ktoré je vyplatené v zmysle poistných podmienok. Tie sú smerodajné pre všetky aspekty likvidácie škody aj celého havarijného poistenia.

V oboch prípadoch (pri PZP aj havarijnom) platí, že pokiaľ sa rozhodnete z akéhokoľvek dôvodu neodpredať použiteľné zvyšky vozidla, či už priekupníkovi z online dražby alebo po svojej vlastnej osi (napr. z dôvodu, že chcete auto opraviť), môžete si nechať vypracovať znalecký posudok. Na jeho základe totiž zistíte, či stanovená výška použiteľných zvyškov vozidla poisťovňou je správna.

Myslíte si, že poisťovňa odpočítala použiteľné zvyšky neprávom alebo znížila plnenie až príliš? Kontaktujte nás alebo navštívte našu online poradňu a bezplatne zhodnotíme situáciu, prípadne navrhneme riešenie. Pomôžeme Vám so znaleckým posudkom a budeme nápomocný pri celkovom nárokovaní si na vyplatenie škody.

 

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.

Odškodnenie po dopravnej nehode

Aké má poisťovňa zákonné lehoty? Krátila vám poisťovňa plnenie alebo plnenie zamietla? Využite naše skúsenosti, ktoré sme za viac ako sedem rokov nazbierali. Konzultujte s nami vašu poistnú udalosť a predíďte zamietnutiu poistného plnenia. Dodali ste všetky požadované dokumenty, no poisťovňa doteraz udalosť neukončila a nevyplatila vás? Prezradíme vám informácie, ktoré vám v poisťovni nepovedia. Vyplatila vám poisťovňa odškodnenie, s ktorým nie ste spokojný? Takéto problémy riešime každodenne. Obráťte sa na nás a spoločne poisťovňu donútime, aby poistné plnenie doplatila.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *